واشر تخت و دو لوله


 
جهت مهار بولت در پشت سولجر استفاده مي‌گردد.


 

قالب بتن


جهت مهار بولت در مواقعي كه به جاي سولجر از دو لوله جهت پشت بند قالب استفاده مي‌شود.
 

 

 

واشر تخت

بازدید : 22823