قالب تونل


توضیحات


 


از قالب تونلی در اجرای بتن ریزی لاینینگ مجراها، کالورتها، تونل های انحرافی و شفت ها استفاده می شود. قالب های تونلی به لحاظ باز و بسته شدن به دو گروه تقسیم می شوند :
الف- قالب های هیدرولیکی
ب- قالب های مکانیکی
در قالب های هیدرولیکی مونتاژ و دمونتاژ سگمنت های قالب با استفاده از جک های هیدرولیکی صورت میپذیرد این در حالی است که در قالب های مکانیکی این تبادل با جک های دتس و روغنی انجام میگیرد. به طور معمول در مقاطع بسیار بزرگ به دلیل سنگین بودن سگمنت ها از سیستم های هیدرولیکی استفاده می شود. استفاده از سیستم های هیدرولیکی در مقاطع کوچک به لحاظ فنی دشوار می باشدو در قسمت های داخلی قالب دچار مشکلات فراوانی می گردد.
 

 

قالب بتن

 

قالب بتن

 

قالب بتن


قالب تونل

بازدید : 26088