پانل های مدولار


توضیحات


استفاده ازقالبهای مدولار در اجرای کلیه پروژه های بتنی بسیار اقتصادی می باشد. زیرا اولا این قالبها به دفعات قابل مصرف می باشند و ثانیا از قالبهای مدولار برای قالب بندی کلیه المانهای بتنی ازقبیل ستون،تیر، دال،فونداسیونو غیره می توان استفاده کرد.رویه این پانل ها از ورق های فولادی3 میلیمتر و تسمه های پانچ شده پیرامون پانل به ضخامت 5 میلیمترو تسمههای سخت کننده پانل از ورق 3 یا 4 میلیمتر می باشد.اینپانل ها دارای ابعاد با مضرب 5 سانتیمتر میباشند که عرض آنها از 10الی 50سانتیمترمتغییراست ودرطولهای100، 150،و200 سانتیمتر تولید می گردند. پانلهائی نیز با رویه ای سوراخدار به منظورعبورمیان بولتها تولید میگردد که بیشتردر قالب بندی دیوارها کاربرد دارند.پانلهای تولیدی شرکت تسکو در دو نوع تسمه 5 سانت و 6 سانت تولید وعرضه میگرددکه یک متر مربع قالبهای تسمه 5 سانت 5/38 کیلوگرم قالبهای تسمه 6سانتیمتر44 کیلوگرم می باشد.این شرکت قادر به تحویل قالبهای مدولاربا ابعاد واندازههای مورد نیازدراسرع وقت می باشد.

 

تسکو.قالب بتن،جک سقفی،داربست

 

تسکو.قالب بتن،جک سقفی،داربست

 

تسکو.قالب بتن،جک سقفی،داربست

پانل های مدولار

بازدید : 23260