میزان بارگذاری در سیستم داربست بندی بریو


توضیحاتبارپذیریبارپذیری ها از این پس با توجه به آزمایشات  و محاسبات مختلف بر روی هر کدام از اعضای مختلف و پیکربندی های نشان داده شده ، ارائه شده است .

ضرایب اطمینان را در زیر ملاحظه می کنید :مقدار در نظر گرفته شده در ازمایش : ضریب اطمینان2مقدار محاسبه شده :ضریب اطمینان 1/5پایه های قابل رگلاژبارهایی که در زیر آمده برای پایه های قابل رگلاژ با حداکثر ارتفاع (حداقل همپوشانی ) می باشد ، به استثنای پایه قابل رگلاژ با چرخ که حداقل ارتفاع (حداکثر همپوشانی ) آن در نظر گرفته شده است . این مقادیر شامل :


 پایه قابل رگلاژ با چرخپایه قابل رگلاژ گردانپایه قابل رگلاژ1پایه قابل رگلاژ 5/0 

   

  

  

 850 da N 3000 da N3000 da N4000 da N
 

 

     زیرپایی ها
بارپذیری ( daN/m) مطابق با  EN 12811-1طول (mm) 1500200025003000600کلاس 6600کلاس 6450کلاس 5300کلاس 5زیرپایی فلزی600کلاس 6450کلاس 5300کلاس 4200کلاس 3زیرپایی دریچه دار600کلاس 6600کلاس 6450کلاس 5300کلاس 4زیرپایی مکملاندازه و شماره زیرپایی های فلزی زیرپایی مکملزیرپایی 

093000    طول (mm) 

172500 

062000 

141500

031020 

02700


 
اندازه و شماره زیرپایی فلزی و زیرپایی دریچه دار زیرپایی مکملزیرپاییزیرپایی دریچه دار  0713000   طول (mm) 1512500 0412000 1211500 0111020 001700


توجه : استفاده بقیه اعضا مثل مهار BP ، بار مجاز زیرپایی بر روی عناصر تکیه گاهی را محدود می کند . 

 زیرپایی های دیگرزیرپایی گوشه 


 
 

زیرپایی گوشه 320 ـــــــــ بارپذیری => 100 daNزیرپایی گوشه 640 ـــــــــــ بارپذیری = > 200 daNزیرپایی پخ دار


 
 

بار منفرد = >  150 daNبار گسترده = > 200 daN/m2زیرپایی 500 آلومینیومی


 
 

بار منفرد = > 100 daNبار گسترده =>  100 daN/m2 ( بار گسترده یکنواخت --- 150 daN )


 


  


پلکان موقت,پلکان صنعتی,تجهیزات ساختمانی,پلکان فلزی,سیستم دسترسی,داربست,پله کارگاهی,داربست بار بر,سوله موقت,پلکان متحرک

ارسال شده در تاریخ : 1393/10/7
بازدید : 5500