مجموعه پلکانهای دسترسی


مجموعه پلکانهای دسترسی: عنوان پروژه
توضیحات:


در ادامه تعدادی از پروژه های سیستم دسترسی زودبست که توسط شرکت تسکو اجرا شده است ، به شرح زیر ارایه می گردد.
1-پروژه بانک آینده :
راه پله موقت,پلکان موقت,داربست,سیستم دسترسی
راه پله موقت,پلکان موقت,داربست,سیستم دسترسی
راه پله موقت,پلکان موقت,داربست,سیستم دسترسی
2-پروژه مجتمع تجاری چهارسو :
راه پله موقت,پلکان موقت,داربست,سیستم دسترسی
راه پله موقت,پلکان موقت,داربست,سیستم دسترسی
راه پله موقت,پلکان موقت,داربست,سیستم دسترسی
3-پروژه برج های دوقلوی شهرک غرب :
راه پله موقت,پلکان موقت,داربست,سیستم دسترسی
راه پله موقت,پلکان موقت,داربست,سیستم دسترسی
راه پله موقت,پلکان موقت,داربست,سیستم دسترسی
4-پروژه مجتمع تجاری گل ولیعصر :
راه پله موقت,پلکان موقت,داربست,سیستم دسترسی
راه پله موقت,پلکان موقت,داربست,سیستم دسترسی
راه پله موقت,پلکان موقت,داربست,سیستم دسترسی
راه پله موقت,پلکان موقت,داربست,سیستم دسترسی
5-پروژه مسکن و شهر سازی :
راه پله موقت,پلکان موقت,داربست,سیستم دسترسی
راه پله موقت,پلکان موقت,داربست,سیستم دسترسی
راه پله موقت,پلکان موقت,داربست,سیستم دسترسی
6-پروژه ست سا :
راه پله موقت,پلکان موقت,داربست,سیستم دسترسی
راه پله موقت,پلکان موقت,داربست,سیستم دسترسی
راه پله موقت,پلکان موقت,داربست,سیستم دسترسی
:

راه پله موقت,پلکان موقت,داربست,سیستم دسترسی

بازدید : 10353