نیروگاه گازی عسلویه


نیروگاه گازی عسلویه: عنوان پروژه
پیمانکار: شرکت فرخا
مکان: عسلویه
طول زمان اجرای پروژه: 1 سال
محصول مصرفی: پلکان 8 پایه
توضیحات:

نیروگاه گازی عسلویه یکی از بزرگترین نیروگاههای گازی کشور است که با ظرفیت 945 مگا وات در منطقه ویژه پارس جنوبی واقع شده است. شرکت تسکو عهده دار تامین سیستم پلکان دسترسی به ارتفاع تقریبی 34 متر جهت دسترسی کارگران به قالب های بتن بوده است. سیستم پیشنهادی جهت این دسترسی پلکان دسترسی زودبست هشت پایه در نظر گرفته شد.


:بازدید : 1077